SERVISNÁ PREHLIADKA ZAHŔŇA

• zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosti pred servisom

• vyčistenie priestoru kotla vysávačom, prípadne tlakovým vzduchom

• doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom kotla

• demontáž horáku, vyčistenie mosadznou kefou, vysávačom, alebo tlakovým vzduchom

• vyčistenie primárneho výmenníku spôsobom uvedeným v návode výrobcu kotla (špeciálným náradím, mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, vysávačom, pri väčšom znečistení chemickými prípravkami, alebo oplachom vodou)

• pri kondenzačných kotloch sa výmenník čistí vždy vysávačom a mechanicky podľa návodu výrobcu + výplachom vodou, zároveň sa čistí sifón kotla na odvode kondenzátu

• čistenie lopatiek ventilátorov pri spalinových (turbo kotloch), alebo kondenzačných kotloch tlakovým vzduchom (kompresorom)

• zhodnotenie stavu elektród horáku (štartovacia a ionizačná) s následným čistením, alebo možnosťou ich preventívnej výmeny

• kontrola tlaku na tryskách, v prípade potreby nastavenie min. a max. tlaku

• pri kondenzačných kotloch kontrola CO2 v spalinách pomocou analyzátora Testo, v prípade potreby nastavenie CO2

• kontrola funkcie bezpečnostných systémov kotla (napr. spalinovej klapky, čidla kontroly spalín)

• kontrola tesnosti plynových armatúr detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla

• pri komínových spotrebičov typu B (prívod vzduchu je z miestnosti kde je aj kotol) sa vykonáva kontrola úniku spalín detektorom CO

• vyčistenie sitka a magnetického filtra (ak je inštalovaný) na spiatočke kotla

• vyhotovenie protokolu o servisnej kontrole kotla