Ochrana osobných údajov - GDPR


Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Westa, s. r. o. Kovová 9, 821 06 Bratislava
IČO: 44 908 547, DIČ: 2022884270, IČ DPH: SK2022884270

Prevádzkujeme webovú stránku www.kotolservis.eu

Na poskytovanie služieb, predaj tovaru a prevádzku našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR")

I. Spracovanie osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom formulára na stránke www.kotolservis.eu. Sú to: meno, priezvisko, adresa servisu/opravy, telefónne číslo, email.

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa služieb Vami požadovanej služby.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 1 mesiac od našej poslednej komunikácie.

2. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu služby alebo tovaru

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email prípadne značka a typ zariadenia alebo náhradného dielu ktorého sa služba / predaj týka.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať Vám našu službu alebo tovar. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov budeme s vami komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne 1 mesiac od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

3. Spracovanie osobných údajov v prípade telefonického, SMS, alebo e-mailového kontaktu

Ak nás kontaktujete (telefonicky, SMS, alebo e-mailom), budeme pracovať s údajmi, ktoré nám dáte k dispozícii. Ide najmä o: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email prípadne značka a typ zariadenia ktorého sa služba týka.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť dohodnutú službu alebo dodanie tovaru. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne 5 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Spolupracujeme však s niektorými spoločnosti alebo osobami, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú s dodávkou služieb, alebo riešia reklamácie tovarov a služieb pre vás.

  • Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III. Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese westa.sro@gmail.com alebo zavolajte na 0948 80 1234.

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2020